doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

Bakalářské práce

1) Komparace odborného a školského pojetí vybrané jazykové problematiky

Diplomové práce

1) Nářečí ve výuce českého jazyka

2) Regionální aspekty ve výuce českého jazyka

3) Autenticita jako faktor rozvoje dovednosti psaní ve výuce českého jazyka

4) Reflexe prekonceptu vybraného jazykového jevu ve výuce českého jazyka

5) Jazyková správnost v subjektivních teoriích učitelů českého jazyka

6) Jazyková správnost v praxi výuky českého jazyka

Další témata s přesahem do didaktiky českého jazyka na základě zájmu studentů.


prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
:

Bakalářské práce

1) Umělá inteligence ve vzdělávání - příležitosti a rizika

2) Umělá inteligence ve vzdělávání se zaměřením na generativní jazykové modely (LLM)

3) Rizika spojená s generativní umělou inteligencí (ChatGPT apod.)

4) Konspirační teorie v mediální výchově

5) Mediální výchova a její podpora v evropském kontextu

6) Kognitivní zkreslení a jejich vliv na percepci a produkci informací

7) Nenávistné projevy v online komunikaci

Diplomové práce

1) Umělá inteligence v práci učitele (se zaměřením na didaktiku)

2) Připravenost škol na zavádění umělé inteligence do praxe 

3) Efektivní cesty v prevenci rizikového chování dětí v online prostředí (specifikace tématu po dohodě)


doc. Mgr. Igor Fic, Dr.

Bakalářské práce

1) Motiv poutníka v české či světové literatuře

2) Regionální literatura, poezie, próza

3) Česká poezie devadesátých let

4) Underground (výběr autora či autorů po předběžné konzultaci)

5) Memoáry a dopisy 1895 – 2020

6) Existenciální témata v české poválečné literatuře

7) Modlitba jako zdroj poezie v české literatuře

Diplomové práce

1) Král Šumavy. Téma smrti v románech a filmech, literatura kontra adaptace. Téma smrti u autorů píšících o Šumavě.

2) Vězení, věznice, tábory nucených prací v české literatuře od druhé poloviny 20. století po současnost.

3) Spiritualita a česká literatura. Poezie, román, literatura 19. – 20. století, česká i světová

4) Jan Werich – literární dílo


doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

Bakalářské práce

1) Analýza a interpretace vybraného literárního díla z oblasti současné české literatury

2) Analýza a interpretace vybraného literárního díla z oblasti současné světové literatury

3) Analýza a interpretace vybraného literárního díla z oblasti české literatury pro děti a mládež

4) Analýza a interpretace vybraného literárního díla z oblasti světové literatury pro děti a mládež

Diplomové práce

1) Obraznost poezie v recepci žáků základní školy

2) Produkce narativního textu na 2. stupni základní školy

3) Produkce poetického textu na 2. stupni základní školy

4) Rozvoj literární tvořivosti žáků základní školy

5) Příprava a realizace čtenářských dílen/klubů (včetně videozáznamu).

Závěrečné práce pro rozšiřující studium ČJ (učitelství pro 2. stupeň ZŠ)

1) Interpretace a didaktické využití vybraných děl české/světové literatury pro děti a mládež (ZŠ)

2) Interpretace a didaktické využití vybraných děl současné světové/české literatury.

3) Produkce narativního/poetického textu na 2. stupni základní školy

4) Příprava a realizace čtenářských dílen/klubů (včetně videozáznamu).

Před zadáním tématu je nutná osobní konzultace a následné odevzdání předběžné struktury zamýšlené práce.

Studenti mohou navrhnout po předchozí konzultaci vlastní témata. Vypsaná témata je možno upravit/konkretizovat, jedno téma mohou různým způsobem zpracovávat dva studenti.


doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA

Bakalářské práce

1) České enklávy v zahraničí (bude upřesněno po dohodě)

2) Reflexe symbolů v komunikaci (bude upřesněno po dohodě)

3) Anglicismy v současné češtině (bude upřesněno po dohodě)

4) E-gramotnost jako součást čtenářské gramotnosti (bude upřesněno po dohodě)

5) Česká hypertextová tvorba (bude upřesněno po dohodě)

Diplomové práce

1) Výuka českého jazyka v zahraničí (bude upřesněno po dohodě)

2) Mluva současné generace žáků základních škol (se zaměřením na analýzu nářečních jevů)

3) Aktuální úpravy RVP ZV – oblast Jazyk a jazyková komunikace – český jazyk a literatura

4) Kyberliteratura (bude upřesněno po dohodě)

5) Virtuální realita ve vzdělávání (mateřského jazyka)


Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Před vložením zadání vybraného tématu do systému STAG je vždy nutná osobní konzultace! Všechna témata jsou určena pouze studentům, kteří si vybrali ČJL maior.

Bakalářské práce v prezenčním a kombinovaném studiu (celkem 5 - 6 prací) :

1) Analýza a interpretace vybraných děl z české či světové literatury pro děti a mládež – přesnější formulace zadání na základě možností a zájmu studenta.

2) Analýza a interpretace vybraných děl z české či světové literatury pro dospělé čtenáře – přesnější formulace zadání na základě možností a zájmu studenta.

Diplomové magisterské práce v prezenčním a kombinovaném studiu (celkem 4 – 5 prací):

1) Komparace konkrétních motivů nebo postav ve vybraných dílech české či světové literatury pro děti a mládež – přesnější formulace zadání na základě možností a zájmu studenta.

2) Komparace konkrétních motivů nebo postav ve vybraných dílech české či světové literatury pro dospělé čtenáře – přesnější formulace zadání na základě možností a zájmu studenta.

3) Využití vybraných literárních děl či žánrů ve výuce (v literární výchově) na druhém stupni základní školy – výběr literárních textů na základě možností a zájmu studenta.

Závěrečné práce pro rozšiřující studium ČJL (učitelství pro 2. stupeň ZŠ – počet vedených prací podle zájmu studentů):

1) Témata budou zadaná podle zájmu studentů - na základě jejich návrhů; každé navržené téma je třeba předem osobně konzultovat.

2) Odborné zaměření odpovídá výše uvedeným příkladům zadání pro prezenční a kombinované studium.


Mgr. Milan Mašát, Ph.D., MBA

Bakalářské práce

1) Tematika židovství v románu Chaima Potoka Vyvolení

2) Publikace oceněné Zlatou stuhou v kategorii překladová část

3) Analýza díla The Sunflower: On the Possibilities and Limits of Forgiveness Simona Wiesenthala a jeho odraz v literární tvorbě dalších autorů (nutná znalost Aj)

4) Analýza čítanek pro druhý stupeň základních škol se zaměřením na uplatnění určitého tématu (konkretizace po dohodě se studentem)

5) Interpretace díla Truhla času

6) Česká kultura (se zaměřením na literaturu) v Polsku

7) Role lidových pohádek v dnešním světě

8) Fenomén globalizace v současné literatuře pro děti a mládež

9) Komparace díla Myši patří do nebe a jeho filmové adaptace

10) Současná próza s LGBT tematikou 

Diplomové práce

1) Možnosti využití vybraných materiálů poskytovaných institucemi zabývajícími se odkazem fenoménu šoa ve výuce literární výchovy na druhém stupni základních škol. (nutná znalost AJ)

2) Současné trendy v literatuře pro děti a mládež a jejich možná integrace do výuky literární výchovy na druhém stupni základních škol

3) Přístupy k výuce o holokaustu se zaměřením na literární výchovu. (nutná znalost AJ)

4) Návrh integrace divadelního představení do výuky literární výchovy na druhém stupni základních škol

5) Výzkum recepce vybrané publikace s tematikou šoa žáky druhého stupně základních škol

6) Využití metod kritického myšlení při práci s texty s tematikou šoa v literární výchově na druhém stupni základních škol

7) Vliv rodinného zázemí učitelů na způsob a míru implementace textů s tematikou šoa do výuky literární výchovy

8) K možnému uplatnění komiksů pro děti a mládež ve výuce literární výchovy 

9) Dílo Jaroslava Haška očima žáků druhého stupně základní školy

10) Výzkum interpretace románu Srdcerváči žáky druhého stupně základní školy


Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.

Bakalářské práce

1) Historická trilogie Vladimíra Neffa (interpretace)

2) Literární experimenty Raymonda Queneau.

3) Satira v tvorbě Jerzyho Kosińského.

4) Tematika strachu v tzv. gotickém románu. (zadáno)

5) Žena v díle Henrika Ibsena. (zadáno)

6) Interpretace a analýza románu Viléma Mrštíka Santa Lucia. (zadáno)

7) Interpretace a analýza románu Vladimíra Nabokova Pnin. (zadáno

8) Interpretace a analýza románu Terezy Novákové Jiří Šmatlán. (zadáno)

Pozn. Po dohodě lze akceptovat jakékoliv Vaše téma námětově těžící z literatury 19. nebo 20. století.

Diplomové práce

1) Spor Františka Kožíka s Václavem Černým o knihu Největší z Pierotů.

2) Romantický hrdina v anglické literatuře počátku 19. století. (zadáno)

Pozn. Po dohodě lze akceptovat jakékoliv Vaše téma námětově těžící z literatury 19. nebo 20. století.

 

Mgr. Michal Kříž, Ph.D.

Bakalářské práce

 1) Styly a žánry v internetové komunikaci

2) Mluvená čeština: stylistická analýza vybraných mluvených komunikátů ve specifickém prostředí (online komunity, sportovní spolky apod.)

3) Příslovečné určení jako větný člen v perspektivě základní školy: klasifikace, možnosti, problémy (návrh řešení).

4) Pojetí doplňku v českých gramatikách (základní kritéria, možnosti, polemika)

5) Mediální výchova: vybrané téma (např. kdo vlastní česká média? včetně zahraniční perspektivy; mediální stereotypy; žánrová publicistika /cestopisy, kulinářství/ jako komunikační strategie apod.)

Diplomové práce

 1) Valenční syntax v perspektivě české školy (možnosti, srovnání, analýza učebních textů atp.)

2) Slohová a komunikační výchova: využití AI ve slohu (možnosti, perspektivy, nástrahy atp.)

3) Syntaktická analýza věty: přístupy (v moderních mluvnicích), možnosti a smysl a/nebo cíle (v perspektivě 2. st. ZŠ a SŠ)

4) Slohová a komunikační výchova: práce s texty neumělecké povahy (2. st ZŠ i SŠ)

5) Vztah morfologie a syntaxe (morfosyntax): inspirativní model pro výuku na 2. st. ZŠ (?)

 

Mgr. Klára Gyüre, Ph.D.

Bakalářské práce (prezenční a kombinované studium)

1) Psychologické aspekty vnímání gramatických chyb na vybraném stupni ZŠ

2) Psychologie jazykového vývoje u dětí na ZŠ

3) Komunikace ve školním prostředí a její vliv na psychické zdraví žáků a učitelů

4) Role emocí ve výuce českého jazyka na vybraném stupni ZŠ

5) Analýza jazykových prostředků v literární tvorbě vybraného autora

Diplomové práce (prezenční a kombinované studium)

Vypsaná témata jsou zadána obecně, budou upřesněna na základě výzkumného záměru studenta.

1) Psychologické hledisko učení se češtiny jako druhého jazyka

2) Psychologické aspekty preskriptivní lingvistiky

3) Využití psaní literárních textů jako terapeutického nástroje ve školním prostředí

4) Výuka češtiny a pragmatika lidské komunikace: Aplikace teorií Paula Watzlawicka ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ

5) Analytická studie jazykových prostředků v mediálních článcích o duševním zdraví

Studenti mohou navrhnout po předchozí konzultaci také vlastní téma.

Závěrečné práce pro rozšiřující studium (učitelství ČJL pro 2. stupeň ZŠ)

Témata z oblasti lingvistiky budou zadaná podle zájmu studentů – na základě jejich návrhů. Každé navržené téma je třeba předem podrobně konzultovat.

 Poznámky ke konzultacím:

  • • Na konzultaci se student připraví – dokáže nastínit svoji představu a návrh struktury práce, a to včetně přehledu základní literatury, ze které chce vycházet. Konzultace může být zcela nezávazná. Její maximální délka může být 30 minut.
  • • Pro můj souhlas s vedením konkrétní práce je důležité pořadí, v němž si studenti se mnou domluví vedení práce závazně, protože počet bakalářských a magisterských prací, které mohu v letošním akademickém roce nově zadat je souhrnně 10.
  • • Konzultace mohou probíhat osobně na fakultě, nebo online prostřednictvím platformy BBB https://bbb.upol.cz/b. Termín lze dohodnout e-mailem, nebo využít vypsané konzultační hodiny. Konzultace přes online platformu jsou možné pouze ve všední dny do 15:00. Pro korespondenci vždy používejte univerzitní e-mailové adresy.
  • • V případě zasílání částí textů prostřednictvím e-mailu posílám okomentovaný text zpět nejdříve za 3 až 4 týdny


Mgr. Jana Adámková, Ph.D.

Pozn. dr. Adámková je nyní na mateřské dovolené, ale zadaná témata bude průběžně konzultovat jak osobně na fakultě, tak online prostřednictvím TEAMS – vždy po dohodě se studenty.

V případě zájmu kontaktujte dr. Adámkovou e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bakalářské práce

1) Syntaktická analýza vybraných psaných nebo mluvených projevů

2) Jazyková analýza vybraných veřejných mluvených projevů

Diplomové práce:

1) Zprostředkované učení v komunikační a slohové výchově

2) Možnosti využití tzv. charts v komunikační a slohové výchově

3) Respektující komunikace v prostředí základní školy


Mgr. Veronika Krejčí

Bakalářské práce

1) Spolupráce MŠ a knihoven

2) Výslovnost dětí v období před nástupem do ZŠ, možnosti korekce nesprávné výslovnosti v předškolním vzdělávání a spolupráce MŠ s logopedickými poradnami

3) Zraková percepce jako čtenářský prekoncept a její rozvoj v MŠ

4) Sluchová percepce jako čtenářský prekoncept a její rozvoj v MŠ

5) Rozvoj jazykových kompetencí dětí v MŠ

6) Studenti mohou navrhnout také vlastní téma.

Práce bude obsahovat teoretickou část a výzkum

Diplomové práce

1) Problémová metoda v hodině ČJ

2) Konstruktivismus × transmisivní výuka v ČJ

3) Pravopisná cvičení

4) Vyprávění na 1. stupni

5) Žák s odlišným mateřským jazykem v hodině ČJ

6) Studenti mohou navrhnout také vlastní téma.

Práce bude obsahovat teoretickou část a výzkum.


Literární soutěž "Literární cena Vladimíra Vokolka 2023"
01. 12. 2023

Vážené studentky, vážení studenti, dovolte nám, abychom Vás informovali, že Statutárním městem Děčín a Městskou knihovnou Děčín, p.o. byl vyhlášen již XXVI. ročník literární soutěže „Literární cena...

Libuše Kalová

Číst dál...

Waldorfské lyceum hledá učitele/učitelku ČJ
07. 11. 2023

Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si zveřejnit nabídku práce Waldorfské střední školy Olomouc s.r.o., která hledá učitele/učitelku ČJ.   "Waldorfská střední škola Olomouc s.r.o. Učitel...

Libuše Kalová

Číst dál...

ZŠ a MŠ Potštát hledá učitele/učitelku ČJ pro 2. stupeň ZŠ
06. 11. 2023

Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si zveřejnit inzerát ZŠ a MŠ Potštát, která hledá učitele/učitelku ČJ pro 2. stupeň ZŠ.    "Do svého týmu hledám posilu na pracovní pozici Učitel/ku AJ nebo ČJ...

Libuše Kalová

Číst dál...

Učitel/ka ČJL na Střední škole designu a módy, Prostějov (zkrácený úvazek)
26. 10. 2023

  Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si zveřejnit pracovní nabídku Střední školy designu a módy, Prostějov: "Střední škola designu a módy, Prostějov hledá na školní rok 2023/2024...

Libuše Kalová

Číst dál...

Možnost zapojení se do organizace Českého dne (Česko-britská mezinárodní škola)
19. 10. 2023

Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si zveřejnit nabídku Mgr. Kamily Krejčí, z Česko-britské mezinárodní školy, zapojit se do organizace Českého dne: "Dobrý den, Obracím se na Vás s...

Libuše Kalová

Číst dál...