head fakulta

Katedra zajišťuje výuku českého jazyka, literatury a oborové didaktiky především pro studenty prezenční i kombinované formy studia učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ, speciální pedagogiky a učitelství pro mateřské školy. Pracovníci se podílí také na realizaci studijních programů či kurzů v rámci celoživotního vzdělávání, zajišťují kvalifikační zkoušky z českého jazyka pro příslušníky jiných národností a další služby veřejnosti poskytují i formou odborného poradenství, přednášek, seminářů nebo besed.

Pracoviště participuje na realizaci doktorandského studia, a to nejen v oboru Pedagogika, který se realizuje na PdF, ale především garantuje vlastní rigorózní řízení v oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ (garantem PhDr. programu je doc. V. Řeřichová) a od roku 2016 má akreditovaný čtyřletý doktorský studijní program Specializace v pedagogice s oborem Didaktika literatury (garantem Ph.D. programu je doc. J. Vala). Tento obor reaguje na současné potřeby vysokoškolského vzdělávání učitelů a metodologicky posiluje oblast oborových didaktik, navazuje na výzkumné zaměření katedry, a to především v oblasti recepce uměleckého textu, prekonceptů čtenářství u žáků a učitelských konceptů pojetí literární výchovy.

Současné vědecko-výzkumné směřování katedry se orientuje zejména na dva okruhy, z nichž první je spojen s bádáním, které se týká čtenářské gramotnosti ve vztahu k žákům ZŠ a SŠ. Téma zahrnuje oblast rozvoje čtenářské gramotnosti a pregramotnosti žáků, čtenářskou gramotnost v oblasti digitálních médií, rozvoj čtenářských strategií apod. Druhý okruh zkoumání je spojen s jazykovými
a komunikačními kompetencemi žáků, zkoumáním jazyka dětí a mládeže v psané i mluvené podobě, se specifiky jejich elektronické komunikace, otázkami stimulace kognitivních a metakognitivních procesů při rozvíjení komunikativní kompetence apod. Metodologicky jsou využívány kvantitativní i kvalitativní analýzy, případové studie i jiné adekvátní postupy, které se uplatňují při řešení projektů GA ČR, IGA, FRVŠ, MŠMT ČR aj.

Z grantů řešených v posledních letech uveďme především projekty Grantové agentury ČR Výzkum recepce poezie u pubescentních a adolescentních čtenářů (řešitel doc. J. Vala, 2011–2013) a Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací pro pedagogy a nepedagogy (řešitel dr. K. Kopecký, 2008–2009). Dále projekty ESF Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy na ZŠ a víceletých gymnáziích (dr. M. Mlčoch, 2009–2012), Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky (doc. H. Marešová, 2010–2012) nebo E-SYNERGIE – vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace (dr. K. Kopecký, 2011–2014). V těchto i dalších projektech byli zapojeni nejen odborní pracovníci katedry, ale i mnozí studenti.

Obdobně se pracoviště uplatňuje také v rámci smluvního výzkumu a komerčních projektů, které dlouhodobě úspěšně realizuje Centrum PRVoK. Příkladem mohou být projekty Vývoj aplikace pro mobilní doteková zařízení (pro Policejní prezídium ČR, 2016), E-Bezpečí pro O2 – Dítě ve světě mobilních technologií (pro O2 Czech Republic, 2016) atd. Certifikované univerzitní pracoviště Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (Centrum PRVoK) vzniklo v roce 2010 při katedře českého jazyka a literatury jako účelové fakultní zařízení, které se pod vedením dr. Kamila Kopeckého zaměřuje na problematiku rizikového chování spojeného s informačními a komunikačními technologiemi. Uskutečňuje vzdělávací, intervenční, informační a výzkumné aktivity, realizuje například národní projekt s názvem E-Bezpečí orientovaný na primární prevenci rizikového chování se zacílením na žáky ZŠ a SŠ i další skupiny občanů (rodiče, učitele, seniory). V roce 2015 projekt E-Bezpečí zvítězil v národním kole Evropské ceny prevence kriminality. Centrum úzce spolupracuje s Policií ČR, MŠMT ČR, MV ČR, Linkou bezpečí, firmami Seznam.cz, Google, O2, Vodafone, IBM aj.

Rozvoj vědy a výzkumu je spolu se stabilní kvalitou výuky prioritou katedry českého jazyka a literatury. Od svého vzniku katedra udržovala vědecké styky s obdobně zaměřenými pracovišti v Německu (Lipsko, Berlín), Rusku (Moskva, Petrohrad, Volgograd), Polsku (Varšava, Krakov). Po roce 1989 byla navázána spolupráce s dalšími vysokými školami a institucemi ve Slovinsku (Maribor), Rakousku (Vídeň), Polsku (Opole, Katowice, Vratislav) a na Slovensku (Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Prešov). V současné době jsou udržovány pravidelné kontakty prostřednictvím mobilit Erasmus+, navazuje se tak na programy Erasmus, CEEPUS aj.

Mezi stálé aktivity patří účast členů na mezinárodních sympoziích a konferencích, kde se prezentují výsledky bádání a navazují kontakty pro další kooperaci. Z posledních let lze připomenout setkání odborníků ve Velké Británii, Irsku, Itálii, Řecku, Německu, Rakousku, Bulharsku, Turecku, Slovinsku, Polsku nebo na Slovensku. Tyto aktivity jsou pak obvykle spojeny s publikačními výstupy, z nichž byly mnohé zařazeny do uznávaných databází vědeckých výsledků (WOS, SCOPUS aj.).

Také v ČR udržuje pracoviště úzké kontakty s univerzitami, úřady a institucemi (MŠMT a MK ČR, GA ČR, NÚIV, AV ČR aj.). Členové katedry se účastní konferencí a workshopů, jsou členy odborných společností a sdružení (ČPdS, Česká sekce IBBY aj.), pracují v  redakčních radách periodik, odborných komisích a porotách (např. Zlatá stuha, Magnesia Litera). 

Vlastní uměleckou tvorbu lze v průběhu let spojit především se jmény doc. Z. Šišky (poezie), doc. F. Všetičky (próza), dr. M. Mlčocha (próza) a doc. I. Fice (próza, esejistika).

V rámci podpory vědecko-výzkumné práce a odborných publikačních aktivit vzniklo při katedře na počátku roku 2012 elektronické periodikum Jazyk – Literatura – Komunikace. Recenzovaný časopis vychází pod vedením šéfredaktora doc. I. Fice s půlroční periodicitou a je koncipovaný jako strukturovaný soubor textů orientovaných na jazyková, literární, uměnovědná a obecně kulturní témata.

Více než dvacetiletou tradici má odborná konference s mezinárodní účastí Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Zaměřuje se na sledování aktuálních trendů v oblasti vzdělávání, především na výsledky aktuálních výzkumů a poznatků relevantních oborových didaktik. Řada dalších specificky zaměřených konferencí byla organizována také v rámci grantů a projektů, které se na pracovišti řešily (např. k výuce mediální výchovy, k rizikům internetové komunikace nebo k využití ICT technologií ve výuce).

Pořádaných akcí se pravidelně účastní i mnozí učitelé z praxe, což je výsledkem dobré spolupráce mezi katedrou a školami nejen na Olomoucku. Součinnost je prověřována i během pedagogických praxí studentů a posilována při každoročních setkáních členů katedry s pedagogy z praxe, která mají díky dr. Polákovi již 20 let neformální charakter a umožňují předávání zkušeností i absolvování praktických workshopů nebo tematických přednášek.

Pro studenty i širší veřejnost pořádá katedra oblíbené besedy s významnými osobnostmi ze sféry kulturního a vědeckého života. Mezi hosty patřili v průběhu let například I. Kraus, M. Viewegh, M. Stöhr, T. Reichl, I. M. Jirous, D. Hrbek, O. Hausenblas, T. Houška, E. Kriseová, V. Janota, M. Ohnisko, V. H. Krchovský aj. Jako hosté jsou zváni i mladí autoři a současně absolventi katedry (M. Veselá Jirousová, J. Spěváček aj.).

Kontakty s bývalými studenty se pracoviště snaží udržovat. Je potěšující, když se absolventi vrací a lze sledovat jejich úspěšné uplatnění ve společnosti. Kvalitní vzdělání jim otvírá cestu nejen do sféry školství, ale také do médií, kultury, státní správy nebo podnikatelské oblasti. Se stávajícími studenty se učitelé každoročně setkávají při neformálních příležitostech, jakými jsou tematické exkurze (garantem je dr. Sladová), ale především u příležitosti předvánoční besídky spojené s hudebně-dramatickým programem.

Katedra českého jazyka a literatury vždy disponovala odborníky, kteří se stali zárukou kvalitní pedagogické i vědeckovýzkumné úrovně pracoviště. V uplynulých letech se na práci katedry podíleli např. doc. PhDr. Eva Doupalová, CSc. (teorie vyučování ČJL), doc. PhDr. Miroslav Kala, CSc. (teorie vyučování ČJL), doc. PhDr. Miroslav Krbec, CSc. (jazykověda), doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. (jazykověda), doc. PhDr. Naděžda Lupínková, CSc. (literární věda), doc. PhDr. Milada Písková, CSc. (literární věda), doc. PhDr. Zbyněk Šiška, CSc. (jazykověda), doc. PhDr. František Všetička, CSc. (literární věda), doc. PhDr. Marie Zouharová, PhD. (jazykověda). Jazykovědnými disciplínami se dále zabývali například PhDr. Miloslav Doupal, PhDr. Helena Jodasová, Ph.D., PhDr. Josef Kolařík, CSc., PhDr. Zdeněk Kovalčík, CSc., PhDr. Květoslava Musilová, Dr., Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D., literární vědou pak PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., nebo Mgr. Jan Slavotínek, Ph.D., didaktice ČJL se věnovaly Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D., PaedDr. Ivona Večeřová, PhDr., Věra Fialová nebo Mgr. Jana Bartoňová. Někteří z bývalých členů jsou v pracovním kontaktu s katedrou i dnes formou externí spolupráce (doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D., vyučuje historickou mluvnici apod.). Na rozvoji pracoviště se však v průběhu let podílela i řada dalších odborníků, kteří na tomto místě nejsou podrobněji připomenuti vzhledem k omezenému rozsahu textu.

Z odborné činnosti bývalých členů katedry jmenujme alespoň podíl doc. Krbce na edici prací J. Dobrovského, účast doc. Lupínkové na edici díla J. A. Komenského, literární monografie doc. F. Všetičky, morfematický slovník doc. Šišky, práce doc. Krobotové z oblasti morfologie a stylistiky, monografii doc. M. Zouharové o syntaxi apod. Úspěšně obhájeno bylo mnoho grantů a projektů, řada publikací symbolicky spojuje bývalé členy katedry se stávajícími pracovníky a současně dokládá úzkou spolupráci s dalšími vysokoškolskými subjekty. Příkladem je spoluúčast na projektu vydání Slovníku autorů literatury pro děti a mládež 1 – zahraniční autoři, který předznamenal řadu dalších prací připravených pod vedením doc. Řeřichové v rámci zkoumání intencionální literatury pro děti
a mládež.

Na historii pracoviště navazují současní členové KČJL svou tvůrčí prací, která zahrnuje náročné vědecko-výzkumné a pedagogické úkoly. Následující přehled přibližuje aktuální personální obsazení pracoviště a odbornou specializaci členů katedry:

katedra 2016

Foto: Členové katedry v roce 2016

doc. Mgr. Igor Fic, Dr. – člen katedry od r. 1997, zabývá se starší českou a světovou literaturou, současnou poezií, literární vědou a kritikou, interpretací a analýzou literárního díla. 

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA – členka katedry od r. 1996, zabývá se didaktikou českého jazyka, novými médii a informačními technologiemi ve výuce, základy slavistiky a historickou mluvnicí. Je vedoucí Centra inovací ve vzdělávání při CCV PdF UP. Od roku 2011 zastává funkci proděkanky na PdF UP.

doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. – členka katedry od r. 1983, zabývá se literaturou pro děti
a mládež, čtenářskou gramotností a dětským čtenářstvím. Je členkou Vědecké rady PdF UP, garantuje akreditované bakalářské i magisterské studijní programy a předsedá komisi pro rigorózní řízení
na katedře.

doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. – člen katedry od r. 2006, zabývá se didaktikou literatury, didaktickou interpretací textů, teorií literatury, recepcí poezie, teorií učebních textů a čítanek. Je garantem doktorského studijního programu v oboru Didaktika literatury a zástupcem vedoucí katedry.

Mgr. Dana Cibáková, Ph.D. – členka katedry od r. 2013, zabývá se didaktikou mateřského jazyka, čtenářskou gramotností, metodami recepce textu, kognitivní lingvistikou a slovenským jazykem.

Mgr. Kateřina Mašláňová, Ph.D. – členka katedry od r. 2009, zabývá se teorií literatury, současnou českou literaturou a dramatem.

Mgr. Lukáš Hejsek, Ph.D. – člen katedry od r. 2014, zabývá se morfologií, lexikologií, stylistikou, sociolingvistikou a psycholingvistikou.

Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. – člen katedry od r. 1998, zabývá se  českou literaturou 19. a 20. století, světovou literaturou, literární vědou a kritikou.

doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. – člen katedry od r. 2003, zabývá se současným jazykem v mluvené i psané formě, fonetikou, fonologií, internetovou komunikací a jejími riziky, novými médii, e-learningem a mediální gramotností. Je vedoucím Centra PRVoK při KČJL.

Mgr. Jana Adámková, Ph.D. – členka katedry od r. 2013, zabývá se současnou syntaxí, didaktikou jazyka, textovou syntaxí a kulturou mluveného projevu.

Mgr. Jana Sladová, Ph.D. – členka katedry od r. 2000, zabývá se českou literaturou 20. století, literaturou pro děti a mládež, recepcí textu, kulturně-historickými exkurzemi a médii ve výuce. Je odborným garantem programů celoživotního vzdělávání na KČJL, od r. 2008 vedoucí katedry.

Mgr. Milan Polák, Ph.D. – člen katedry od r. 1992, zabývá se didaktikou jazyka a postavením učitele v podmínkách současné ZŠ. Je garantem pedagogických praxí na KČJL.

Mgr. Veronika Krejčí – členka katedry od r. 2010, zabývá se zejména didaktikou jazyka na 1. stupni ZŠ. Působí jako konzultantka v Centru PRVoK.

Mgr. Klára Hrubá - členka katedry od roku 2017, působí jako manažerka vzdělávání v Centru PRVoK

Příkladem dlouhodobé kvalitní spolupráce se zahraničními odborníky je skutečnost, že členem katedry s částečným úvazkem je již řadu let významný slovenský jazykovědec, prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., dr. h. c., který se specializuje na onomastiku.

Personální obsazení dnes tvoří osobnosti věnující se nejen oborům a disciplínám spojeným tradičně s výukou budoucích učitelů mateřského jazyka, ale jde o odborníky schopné reagovat na aktuální potřeby současného vzdělávání, což z katedry činí moderní a perspektivní pracoviště, které zaujímá významné místo v rámci PdF UP. S publikační činností členů katedry a aktuálními aktivitami se lze blíže seznámit na webových stránkách pracoviště www.kcjl.upol.cz.

 

 


Konzultační hodiny členů KČJL během zkouškového období
10. 05. 2024

Konzultační hodiny členů KČJL jsou po individuální dohodě po e-mailu.

Libuše Kalová

Číst dál...

Nepřítomnost prof. Kopeckého a Mgr. Krejčí
28. 04. 2024

Prof. Kopecký a Mgr. Krejčí budou z důvodu zahraniční cesty nepřítomni od 30. dubna do 3. května 2024.

Kamil Kopecký

Číst dál...

Nepřítomnost doc. Valy
12. 04. 2024

Docent Vala bude od 15. do 19.4.2024 nepřítomen z důvodu služební cesty (mobilita Erasmus+).

Kamil Kopecký

Číst dál...

Česká škola bez hranic v Bruselu
25. 03. 2024

V rámci spolupráce mezi katedrou českého jazyka a literatury PdF UPOL a Českou školou bez hranic v Bruselu zveřejňujeme výzvu: pro nadcházející akademický rok 2024 – 2025 hledá Česká škola bez...

Michal Kříž

Číst dál...

Chcete dělat průvodce na Karlštejně?
05. 03. 2024

V tomto roce na hradě Karlštejně rozšiřují průvodcovský tým a hledají nové pracovní posily na pozici průvodce/ průvodkyně. Máte zájem? Další informace naleznete zde.

Kamil Kopecký

Číst dál...