Doktorský studijní program Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání má přispět k rozvoji teoretické i výzkumné základny oborové didaktiky ČJL v oblasti výuky literatury a mediální gramotnosti, a tím také ke zvyšování kvality vzdělávání v daných oblastech.

S literární výchovou souvisí zejména podpora a rozvoj čtenářství u žáků. Zvládnutí potřebných čtenářských strategií výrazně přispívá k posilování čtenářské gramotnosti, která je nezbytným předpokladem pro gramotnosti mediální.

DSP je v souladu s Národní strategií podpory základních gramotností v základním vzdělávání. Základní gramotnosti jsou nezbytnou podmínkou pro získání klíčových kompetencí i pro dosažení dalších důležitých cílů vzdělávání a odborné přípravy. Z výsledků mezinárodních výzkumů současně vyplývá, že úroveň čtenářské gramotnosti je dlouhodobým problémem českého školství.

DSP v oblasti mediální výchovy vychází také z nového Evropského rámce digitálních kompetencí DigCompEdu, který klade na pedagogy všech úrovní řadu požadavků spadajících do oblasti profesních, pedagogických a také tzv. transversálních kompetencí. DigCompEdu upozorňuje mimo jiné na důležitost posilování mediální gramotnosti v populaci, a to nejen v oblasti školství, ale v rámci celé společnosti. Za kritické prvky pak označuje mimo jiného schopnost číst s porozuměním, schopnost ověřovat pravdivost informací, schopnost odlišovat relevanci zdrojů, schopnost hodnotit mediální obsahy, schopnost tvořit vlastní obsahy, schopnost posuzovat záměr tvůrců mediálních sdělení, schopnost orientovat se v obsahu publikovaném v prostředí internetu (především v rámci tzv. socnetů), rozpoznávat prvky manipulace apod. Cílem tohoto programu je především propojit synergicky oba typy gramotností a vybavit studenty novými druhy kompetencí (znalostmi a dovednostmi z oblasti čtenářské a mediální gramotnosti), které mohou efektivně převádět do své vlastní praxe.

Cíle studia

Studium v DSP Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání je sestaveno ze tří částí:

1. studijní část (přednášky, semináře, samostatné studium, zkoušky z povinných a povinně volitelných předmětů);
2. vědecká část (vědeckovýzkumná a publikační činnost);
3. pedagogická část (výuka a ostatní příbuzné činnosti).

Po zdárném dokončení doktorského studijního programu bude absolvent schopen:
- přistupovat k tématu své odbornosti systémově a interdisciplinárně;
- v širším kontextu společenské reality prezentovat, kriticky reflektovat a interpretovat aktuální trendy ve výuce literární výchovy, mediální výchovy a v oblasti rozvoje čtenářské a mediální gramotnosti u nás i v zahraničí, a to zejména ve vztahu ke své odborné profilaci;
- při zachování etických zásad samostatně koncipovat a realizovat empirické výzkumy směřující k rozšíření a obohacení stavu vědeckého poznání v souladu s relevantními diskurzy pedagogických věd; 
- prezentovat, argumentovat a obhajovat výsledky své vlastní vědecko-výzkumné činnosti a konfrontovat jejich závěry s výstupy vědecké práce českých i zahraničních badatelů, a to například prostřednictvím publikační činnosti jak v tuzemských, tak i v zahraničních uznávaných časopisech s náročným recenzním řízením;
- podílet se na vědecko-výzkumné projektové a grantové činnosti i v rámci větších vědeckých týmů;
- využít komplexní znalosti v oblasti kritického myšlení, čtenářské i mediální gramotnosti a dále je prohlubovat;
- identifikovat i kontextualizovat problémy v oblasti čtenářské a mediální gramotnosti a navrhovat jejich řešení;
- uplatňovat aktivní žákovské učení pro obnovu a zlepšování škol, školských systémů a institucí vysokoškolského vzdělávání; 
- formulovat vize výuky a učení, které jsou založeny na aktuálních výzkumných zjištěních včetně zahraničních zkušeností;
- aktivně a erudovaně komunikovat na téma své odbornosti v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B2;
- implementovat téma své odbornosti do výuky na VŠ.

Soubory se stažení:

Základní informace

Studijní plán

 


Dočasný zástup sekretářky katedry
14. 05. 2020

Vážení studenti, sekretářka naší katedry paní Kálová je od 13. května 2020 na dočasné pracovní neschopnosti (14 dní). Zastupující sekretářkou v této době bude Mgr. Martina Bartoníčková (Tato...

Kamil Kopecký

Číst dál...

Implementace tematiky šoa do výuky literární výchovy - dotazník
05. 05. 2020

Vážené studentky, vážení studenti, chtěl bych Vás tímto poprosit o vyplnění dotazníku, který se zabývá Vašimi zkušenostmi s implementací tematiky šoa do výuky literární výchovy na druhém stupni...

Libuše Kalová

Číst dál...

DSP Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání
01. 05. 2020

Informace k doktorskému studijnímu programu Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání naleznete zde.

Kamil Kopecký

Číst dál...

Videotutoriál ZOOM
27. 04. 2020

Řada pedagogů a studentů k videokonferencím kromě zavedeného MS Teams používa třeba ZOOM. Pro ty, kteří se se ZOOMem chtějí rychle seznámit, doporučujeme náš videotutoriál.

Kamil Kopecký

Číst dál...

Studenti UP mohou po domluvě s pedagogem na konzultace, zkoušky a praxe. Klasická výuka se nadále nekoná
24. 04. 2020

V návaznosti na uvolňování opatření ze strany Vlády ČR ze dne 23. dubna mohou od pondělí 27. 4. studenti všech ročníků docházet na univerzitu po nutné předchozí domluvě s pedagogem a na základě jeho...

Kamil Kopecký

Číst dál...