Doktorský studijní program Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání má přispět k rozvoji teoretické i výzkumné základny oborové didaktiky ČJL v oblasti výuky literatury a mediální gramotnosti, a tím také ke zvyšování kvality vzdělávání v daných oblastech.

S literární výchovou souvisí zejména podpora a rozvoj čtenářství u žáků. Zvládnutí potřebných čtenářských strategií výrazně přispívá k posilování čtenářské gramotnosti, která je nezbytným předpokladem pro gramotnosti mediální.

DSP je v souladu s Národní strategií podpory základních gramotností v základním vzdělávání. Základní gramotnosti jsou nezbytnou podmínkou pro získání klíčových kompetencí i pro dosažení dalších důležitých cílů vzdělávání a odborné přípravy. Z výsledků mezinárodních výzkumů současně vyplývá, že úroveň čtenářské gramotnosti je dlouhodobým problémem českého školství.

DSP v oblasti mediální výchovy vychází také z nového Evropského rámce digitálních kompetencí DigCompEdu, který klade na pedagogy všech úrovní řadu požadavků spadajících do oblasti profesních, pedagogických a také tzv. transversálních kompetencí. DigCompEdu upozorňuje mimo jiné na důležitost posilování mediální gramotnosti v populaci, a to nejen v oblasti školství, ale v rámci celé společnosti. Za kritické prvky pak označuje mimo jiného schopnost číst s porozuměním, schopnost ověřovat pravdivost informací, schopnost odlišovat relevanci zdrojů, schopnost hodnotit mediální obsahy, schopnost tvořit vlastní obsahy, schopnost posuzovat záměr tvůrců mediálních sdělení, schopnost orientovat se v obsahu publikovaném v prostředí internetu (především v rámci tzv. socnetů), rozpoznávat prvky manipulace apod. Cílem tohoto programu je především propojit synergicky oba typy gramotností a vybavit studenty novými druhy kompetencí (znalostmi a dovednostmi z oblasti čtenářské a mediální gramotnosti), které mohou efektivně převádět do své vlastní praxe.

Cíle studia

Studium v DSP Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání je sestaveno ze tří částí:

1. studijní část (přednášky, semináře, samostatné studium, zkoušky z povinných a povinně volitelných předmětů);
2. vědecká část (vědeckovýzkumná a publikační činnost);
3. pedagogická část (výuka a ostatní příbuzné činnosti).

Po zdárném dokončení doktorského studijního programu bude absolvent schopen:
- přistupovat k tématu své odbornosti systémově a interdisciplinárně;
- v širším kontextu společenské reality prezentovat, kriticky reflektovat a interpretovat aktuální trendy ve výuce literární výchovy, mediální výchovy a v oblasti rozvoje čtenářské a mediální gramotnosti u nás i v zahraničí, a to zejména ve vztahu ke své odborné profilaci;
- při zachování etických zásad samostatně koncipovat a realizovat empirické výzkumy směřující k rozšíření a obohacení stavu vědeckého poznání v souladu s relevantními diskurzy pedagogických věd; 
- prezentovat, argumentovat a obhajovat výsledky své vlastní vědecko-výzkumné činnosti a konfrontovat jejich závěry s výstupy vědecké práce českých i zahraničních badatelů, a to například prostřednictvím publikační činnosti jak v tuzemských, tak i v zahraničních uznávaných časopisech s náročným recenzním řízením;
- podílet se na vědecko-výzkumné projektové a grantové činnosti i v rámci větších vědeckých týmů;
- využít komplexní znalosti v oblasti kritického myšlení, čtenářské i mediální gramotnosti a dále je prohlubovat;
- identifikovat i kontextualizovat problémy v oblasti čtenářské a mediální gramotnosti a navrhovat jejich řešení;
- uplatňovat aktivní žákovské učení pro obnovu a zlepšování škol, školských systémů a institucí vysokoškolského vzdělávání; 
- formulovat vize výuky a učení, které jsou založeny na aktuálních výzkumných zjištěních včetně zahraničních zkušeností;
- aktivně a erudovaně komunikovat na téma své odbornosti v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B2;
- implementovat téma své odbornosti do výuky na VŠ.

Soubory se stažení:

Základní informace

Studijní plán

 


Literární soutěž "Literární cena Vladimíra Vokolka 2023"
01. 12. 2023

Vážené studentky, vážení studenti, dovolte nám, abychom Vás informovali, že Statutárním městem Děčín a Městskou knihovnou Děčín, p.o. byl vyhlášen již XXVI. ročník literární soutěže „Literární cena...

Libuše Kalová

Číst dál...

Waldorfské lyceum hledá učitele/učitelku ČJ
07. 11. 2023

Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si zveřejnit nabídku práce Waldorfské střední školy Olomouc s.r.o., která hledá učitele/učitelku ČJ.   "Waldorfská střední škola Olomouc s.r.o. Učitel...

Libuše Kalová

Číst dál...

ZŠ a MŠ Potštát hledá učitele/učitelku ČJ pro 2. stupeň ZŠ
06. 11. 2023

Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si zveřejnit inzerát ZŠ a MŠ Potštát, která hledá učitele/učitelku ČJ pro 2. stupeň ZŠ.    "Do svého týmu hledám posilu na pracovní pozici Učitel/ku AJ nebo ČJ...

Libuše Kalová

Číst dál...

Učitel/ka ČJL na Střední škole designu a módy, Prostějov (zkrácený úvazek)
26. 10. 2023

  Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si zveřejnit pracovní nabídku Střední školy designu a módy, Prostějov: "Střední škola designu a módy, Prostějov hledá na školní rok 2023/2024...

Libuše Kalová

Číst dál...

Možnost zapojení se do organizace Českého dne (Česko-britská mezinárodní škola)
19. 10. 2023

Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si zveřejnit nabídku Mgr. Kamily Krejčí, z Česko-britské mezinárodní školy, zapojit se do organizace Českého dne: "Dobrý den, Obracím se na Vás s...

Libuše Kalová

Číst dál...