Doktorský studijní program Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání má přispět k rozvoji teoretické i výzkumné základny oborové didaktiky ČJL v oblasti výuky literatury a mediální gramotnosti, a tím také ke zvyšování kvality vzdělávání v daných oblastech.

S literární výchovou souvisí zejména podpora a rozvoj čtenářství u žáků. Zvládnutí potřebných čtenářských strategií výrazně přispívá k posilování čtenářské gramotnosti, která je nezbytným předpokladem pro gramotnosti mediální.

DSP je v souladu s Národní strategií podpory základních gramotností v základním vzdělávání. Základní gramotnosti jsou nezbytnou podmínkou pro získání klíčových kompetencí i pro dosažení dalších důležitých cílů vzdělávání a odborné přípravy. Z výsledků mezinárodních výzkumů současně vyplývá, že úroveň čtenářské gramotnosti je dlouhodobým problémem českého školství.

DSP v oblasti mediální výchovy vychází také z nového Evropského rámce digitálních kompetencí DigCompEdu, který klade na pedagogy všech úrovní řadu požadavků spadajících do oblasti profesních, pedagogických a také tzv. transversálních kompetencí. DigCompEdu upozorňuje mimo jiné na důležitost posilování mediální gramotnosti v populaci, a to nejen v oblasti školství, ale v rámci celé společnosti. Za kritické prvky pak označuje mimo jiného schopnost číst s porozuměním, schopnost ověřovat pravdivost informací, schopnost odlišovat relevanci zdrojů, schopnost hodnotit mediální obsahy, schopnost tvořit vlastní obsahy, schopnost posuzovat záměr tvůrců mediálních sdělení, schopnost orientovat se v obsahu publikovaném v prostředí internetu (především v rámci tzv. socnetů), rozpoznávat prvky manipulace apod. Cílem tohoto programu je především propojit synergicky oba typy gramotností a vybavit studenty novými druhy kompetencí (znalostmi a dovednostmi z oblasti čtenářské a mediální gramotnosti), které mohou efektivně převádět do své vlastní praxe.

Cíle studia

Studium v DSP Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání je sestaveno ze tří částí:

1. studijní část (přednášky, semináře, samostatné studium, zkoušky z povinných a povinně volitelných předmětů);
2. vědecká část (vědeckovýzkumná a publikační činnost);
3. pedagogická část (výuka a ostatní příbuzné činnosti).

Po zdárném dokončení doktorského studijního programu bude absolvent schopen:
- přistupovat k tématu své odbornosti systémově a interdisciplinárně;
- v širším kontextu společenské reality prezentovat, kriticky reflektovat a interpretovat aktuální trendy ve výuce literární výchovy, mediální výchovy a v oblasti rozvoje čtenářské a mediální gramotnosti u nás i v zahraničí, a to zejména ve vztahu ke své odborné profilaci;
- při zachování etických zásad samostatně koncipovat a realizovat empirické výzkumy směřující k rozšíření a obohacení stavu vědeckého poznání v souladu s relevantními diskurzy pedagogických věd; 
- prezentovat, argumentovat a obhajovat výsledky své vlastní vědecko-výzkumné činnosti a konfrontovat jejich závěry s výstupy vědecké práce českých i zahraničních badatelů, a to například prostřednictvím publikační činnosti jak v tuzemských, tak i v zahraničních uznávaných časopisech s náročným recenzním řízením;
- podílet se na vědecko-výzkumné projektové a grantové činnosti i v rámci větších vědeckých týmů;
- využít komplexní znalosti v oblasti kritického myšlení, čtenářské i mediální gramotnosti a dále je prohlubovat;
- identifikovat i kontextualizovat problémy v oblasti čtenářské a mediální gramotnosti a navrhovat jejich řešení;
- uplatňovat aktivní žákovské učení pro obnovu a zlepšování škol, školských systémů a institucí vysokoškolského vzdělávání; 
- formulovat vize výuky a učení, které jsou založeny na aktuálních výzkumných zjištěních včetně zahraničních zkušeností;
- aktivně a erudovaně komunikovat na téma své odbornosti v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B2;
- implementovat téma své odbornosti do výuky na VŠ.

Soubory se stažení:

Základní informace

Studijní plán

 


Konzultační hodiny členů KČJL během zkouškového období
10. 05. 2024

Konzultační hodiny členů KČJL jsou po individuální dohodě po e-mailu.

Libuše Kalová

Číst dál...

Nepřítomnost prof. Kopeckého a Mgr. Krejčí
28. 04. 2024

Prof. Kopecký a Mgr. Krejčí budou z důvodu zahraniční cesty nepřítomni od 30. dubna do 3. května 2024.

Kamil Kopecký

Číst dál...

Nepřítomnost doc. Valy
12. 04. 2024

Docent Vala bude od 15. do 19.4.2024 nepřítomen z důvodu služební cesty (mobilita Erasmus+).

Kamil Kopecký

Číst dál...

Česká škola bez hranic v Bruselu
25. 03. 2024

V rámci spolupráce mezi katedrou českého jazyka a literatury PdF UPOL a Českou školou bez hranic v Bruselu zveřejňujeme výzvu: pro nadcházející akademický rok 2024 – 2025 hledá Česká škola bez...

Michal Kříž

Číst dál...

Chcete dělat průvodce na Karlštejně?
05. 03. 2024

V tomto roce na hradě Karlštejně rozšiřují průvodcovský tým a hledají nové pracovní posily na pozici průvodce/ průvodkyně. Máte zájem? Další informace naleznete zde.

Kamil Kopecký

Číst dál...